Metodologia del Treball

Sistemes d'actuació


Cada cas pot tenir les seves pròpies particularitats. En funció d'elles pot variar la manera d'actuació a seguir.

L'estudi de viabilitat o estudi previ és de gran importància per determinar la procedència o no de realitzar un dictamen pericial, després de visita i reconeixement del pacient i un exhaustiu anàlisi de la documental mèdica aportada.

- En casos de possibles negligències mèdiques és primordial realitzar un estudi previ del cas.
- En casos d'incapacitats laborals per tal de valorar la procedència, i si escau el grau d'incapacitat en funció de la patologia.
- En altres casos com lesions per agressions i el seu mecanisme causal, possibles incapacitacions, capacitat d'obrar i testar, etc.

En cada cas s'ha d'efectuar una reconstrucció i anàlisi del procés mèdic assistencial del pacient a fi d'assegurar la disponibilitat d'una completa documentació i exploracions realitzades.

Sistemes d'actuació Doctor Fontanet
Sistemes d'actuació Doctor Fontanet

Si es detecta la falta d'algun informe del procés assistencial d'importància, s'insta sol·licitar. Si s'observa adequat la realització d'alguna prova mèdica complementària s'informa al pacient i s'estudien opcions per efectuar-la, així com davant el supòsit de considerar rellevant la participació d'un altre especialista.

Si l'estudi és positiu, i després disposar de tota la documentació i proves realitzades, s'elabora l'informe mèdic pericial pertinent, amb rigor i objectivitat.

El dictamen pericial realitzat sempre que es requereix, serà defensat en els tribunals.

Durant el procés es brinda l'oportú i continuat assessorament del client i representants legals.