Serveis


Especialitats


Doctor Fontanet . Medicina Legal i Forense


Valoració del Dany Corporal.
Traumatologia Forense• Accidents de trànsit
• Accidents laborals
• Accidents per causes diverses (caigudes a la via pública, accidents en establiments públics i privats, etc)

Es confeccionen informes específics, de menor cost, per a casos de traumatismes menors (fuetada cervical, etc.)

Lesions per agressió.
Lesions per arma blanca, de foc, o altres tipus d'armes.
Lesions per possibles negligències en tractaments dermoestètics.
Intoxicacions.

Amb el corresponent estudi, mecanisme causal, valoració mèdic legal i assistència a judici.

Daño corporal Traumatología Forense
Doctor Fontanet . Medicina Legal i Forense


Incapacitats
LaboralsValoració d'incapacitat laboral permanent i el seu grau, en funció a la patologia del pacient.

Assessorament en fase prèvia.

Dictamen pericial i assistència a judici.

Incapacitats Laborals
Doctor Fontanet . Medicina Legal y Forense


Negligències
MèdiquesEstudi i valoració davant una possible errònia praxi assistencial
(Tant per part del facultatiu com del centre sanitari).

Estudi de viabilitat del cas.
Emissió del dictamen pericial en cas de procedir.
Col·laboració amb altres especialistes segons el cas ho requereixi.
Assistència a judici.


Negligencias Médica
Capacitat de Testar. Incapacitacions

Capacitat de Testar. IncapacitacionsValoració de la capacitat d'obrar i testar. Procediments d'Incapacitació
Factors modificadors de la voluntat i responsabilitat de l'subjecte. En col·laboració i amb la participació dels corresponents especialistes en funció de cada cas.

Capacitat de Testar. Incapacitacions
Penals: Conducció, Test de drogues, presència / influència. Lesions per agressió.

Penals: Conducció, Test de drogues, presència / influència. Lesions per agressió.Els Test emprats en els controls de drogues d'abús per part de la DGT, les mostres emprades són de saliva (fluid oral), la qual cosa comporta avantatges (facilitat d'ús, mètode no invasiu, etc.) però també inconvenients. Entre ells, l'escassa fiabilitat en els temps de permanència de les drogues d'abús en saliva, així com la impossibilitat científica de correlacionar concentracions amb el grau d'afectació.

Tot això repercuteix en els conceptes jurídics de PRESÈNCIA / INFLUÈNCIA.

La PRESÈNCIA és simple ja que només la detecció de drogues suposa una sanció administrativa.

El principal problema rau en la INFLUÈNCIA, ja que comporta un delicte penal, i queda en mans de la percepció dels agents actuants, reflectit en l'informe de simptomatologia.
"Així doncs, no només tenen importància els resultats analítics (test indiciari, proves de laboratori), sinó també l'informe de simptomatologia, el qual, donat el seu transcendència hauria de realitzar-se per part de facultatius (metges) i si no, si es realitza per part dels agents actuants, és exigible un rigorós protocol, que habitualment s'incompleix ".


Negligencias Médica